Search

Handleiding Layar-app

 1. Download op je smartphone de “Layar”- app. En start die op.
 2. Kies voor Modus “Geo Layars” (icoontje links naast “Scan”)
 3. Zoek binnen deze app naar de layar “Torenuurwerken”
 4. Open de Torenuurwerk-layar.
 5. Na ’n korte tijd wordt weergegeven hoeveel “points of interest” gevonden zijn.
  Als er geen “points”gevonden worden kun je het bereik vergroten (menuknopje op de smartphone, “layar settings”). Het bereik is standaard ingesteld op 5 km, maar dat kan uitgebreid worden tot 20 km.
 6. Houd je smartphone vertikaal en draai rond. Als in de richting (en binnen het ingestelde bereik) een uurwerk gevonden wordt dan verschijnt er een informatieschermpje met summiere gegevens.
  Als je daarop klikt dan krijg je extra tabbladen te zien.
  * foto (als er een foto van het uurwerk beschikbaar is)
  * info; een link naar de database-pagina op de website
  * “Take me there” waarmee “Google-maps” wordt geopend met de lokatie van het betreffende uurwerk. Je kunt daar vervolgens de route laten bepalen.
 7. In plaats van de smartphone in de windrichtingen te draaien, kun je ook ’n lijst opvragen van de gevonden “points of interest”.(menuknop: “list”)

 

 

BEGINSELVERKLARING TER INSTANDHOUDING VAN BESCHERMDE MONUMENTALE TIJDAANWIJZERS

Instandhoudingsymposium torenuurwerken, 10-11-2011


 1.  Objectkarakteristiek:

betreft: beschermde historische mechanische en niet-mechanische objecten voor openbare
tijdsaanduiding (samen te vatten onder de term “tijdaanwijzers”), die onderdeel vormen van een historisch bouwkundig ensemble. Hieronder worden verstaan: zonnewijzers, torenuurwerken, straat- en gevelklokken en overige monumentale tijdaanwijzers.
 2.  Objectdefinitie:

betreft:  alle conform de Monumentenwet 1988 beschermde historische openbare tijdaanwijzers met bijbehorende bouwkundige elementen, zoals geregistreerd in het Monumentenregister.

3.  Beschermingsgrond:

bescherming op grond van betekenis als oorspronkelijk historisch instrument binnen een bouwkundig ensemble, waarvan het deel uitmaakt. De tijdaanwijzer dient daarbij, waar mogelijk, in zijn functie op zijn bedoelde plaats in stand te worden gehouden. 

4.  Onderhoud, herstel en restauratie van beschermde monumentale tijdaanwijzers vindt slechts plaats onder naleving van de door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met marktpartijen gehanteerde principes, zoals vastgelegd in de brochure Mechanische torenuurwerken RDMZ, Restauratie en Beheer, no. 15. (1999, tweede druk 2004).

5.  Restauraties die worden uitgevoerd, zullen steeds gebaseerd moeten zijn op een keuze voor handhaving van de gegroeide toestand, dan wel, bij gebleken technische noodzaak het terugbrengen van een vroegere situatie.

6. Een completerende reconstructie en/of opnieuw inbedrijfstelling is in principe vergunningplichtig en, eveneens bij gebleken technische noodzaak, in beginsel subsidiabel.

7.  Naleving van voornoemde uitgangspunten dient te worden verankerd in een door de onderschrijvende organisaties, instellingen en bedrijven nader vast te stellen kwaliteitsnormering, ondersteund door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

 

o Ondergetekende onderschrijft bovenstaande beginselverklaring

o Ondergetekende houdt zich aanbevolen voor een nader te ontwikkelen kwaliteits-erkenningsregeling

 

Naam contactpersoon:

Organisatie/instelling/bedrijf:

Contactadres:

Telefoon:

E-mailadres:

Datum:

Eventuele voorgestelde aanpassingen en/of aanvullingen: 

 

 

 

 

Copyright 2022 Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top